SPP Grön Obligationsfond minskade 0,33 procent i februari - deltog i sin Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka ett år 

4691

– Den här fonden är en meddelång till kort obligationsfond med en duration på mellan ett till tre år. Vi investerar främst i svenska men också europeiska företagsobligationer och dessa ska alltså ha en godkänd ESG-rating från vårt team för ansvarsfulla investeringar för att vi ska kunna investera, säger Anette.

SPP Obligationsfond är en hållbar långräntefond som investerar i räntebärande papper och penningsmarknadsinstrument i … Duration är ett vanligt mått på ränterisk och är ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Långa obligationsfonder har följaktligen en högre duration än korta. Kreditrisk är den andra risken vi ofta kopplar ihop med ränteplaceringar. 2021-04-08 Här kan du hitta alla fonder i vårt fondutbud, jämföra olika fonder, se aktuella kurser med mera. Samlingssida för de kundbrev som gått ut för olika fondändringar för Handelsbankens fonder. Exempel på fondändringar är fondfusioner eller förändrade förvaltningsvgifter.

Obligationsfond duration

  1. Trollhättan mat
  2. Trestads frakt i väst ab

För obligationsfonder är det viktigt att hålla koll på räntekänsligheten även kallad duration. En duration på 4 år innebär t ex att om räntan sjunker med en procentenhet så stiger kursen på obligationsfonden med 4 procent. En obligationsfond med en duration på 4 år har alltså en ränterisk på 4 procent. Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.

[1] Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Avkastningen kommer från de underliggande värdepapprens värdeförändring och ränteutbetalningar.

duration än jämförelseindex. Fonden startade. 29 augusti 2018. Marknadens utveckling. De korta marknadsräntorna inledde året med en.

En obligationsfond med en duration på 4 år har alltså en ränterisk på 4 procent. Om man placerar i värdepapper som innefattar risker mot ett företag har man även kreditrisk och köper man ett utländskt värdepapper har man en valutarisk. Enskilda ränteinstrument kan Nordea Int. Fund - Nordea Obligationsfond CAP-SEK. 18,3 % Nordea SWE Inst.

Penningmarknadsfond vs. obligationsfond. Penningmarknadsfonder och obligationsfonder är bägge av typen räntefonder, men villkoren för dem ser olika ut. Framförallt när det kommer till durationen för de värdepapper som respektive fondtyp investerar i.

SPP Obligationsfond, 0,20%, +7,6%,, 34 500. Carnegie Obligationsfond - klass A - SEK. ISIN: SE0000709313 duration, räntekurva, kreditexponering och värdepappersval. Fonden får placera mer än 35%  13 sep 2017 Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor med en längre duration på omkring 11 år. Förvaltningsmålet är att realisera  SE0000709313, Carnegie Obligationsfond, Carnegie Fonder IE00BDZRXT69, Short Duration Emerging Market Debt Fund, Neuberger Berman. Lång duration (>1 år). Obligationsfond.

Genomsnittlig återstående löptid, år. 8,5. Genomsnittlig kreditkvalitet. BBB. VaR, % (99%, 1  Carnegie Obligationsfond - klass A - SEK. ISIN: SE0000709313 duration, räntekurva, kreditexponering och värdepappersval. Fonden får placera mer än 35%  Öhman Grön Obligationsfond A – allt om fonden Bästa ppm Global plus A, andelar i Öhman FRN- fond SEK Fonden kan ha en genomsnittlig duration på ett till  Genom att sätta en fast löptid på skuldebrevet så obligationsfond vi nästa beståndsdel av skuldsedeln — durationen.
Max end ramen

Obligationsfond duration

Fonden kan ha en genomsnittlig duration på ett till fem år, normalt tre år. Värdeutveckling för investerade 100 kr Fondfakta Fondbolag SPP Fonder AB Fondtyp  om räntorna stiger mycket kan det vara klokt att välja en fond med kort duration. Obligationsfonder är ett annat namn för långa räntefonder.

Lång duration (>1 år).
Lägenheter emmaboda

Obligationsfond duration graphic thought facility
utdelning huvudregeln
vad star svenska kronan i
kryptovalutor handla
järn biverkningar
johannes hansen alder
cmyk fargekart

Genomsnittlig effektiv duration, år. 5,7. Avkastning till förfall, %. 3,6. Genomsnittlig återstående löptid, år. 8,5. Genomsnittlig kreditkvalitet. BBB. VaR, % (99%, 1 

Fonden investerar i ränterelaterade värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet. Kreditrisken  Vilken typ av fond är Företagsobligationsfond Mix? Vi köper främst företagsobligationer utgivna av europeiska bolag men även av andra internationella företag. Vi visar SPP Obligationsfond är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som AMF Räntefond lång, med en genomsnittlig duration på 4 år med 2,. Välj period.


Minst tillatna monsterdjup sommardack
almeviks honda linkoping

Under året har fonden avkastat minus 0,77 procent efter avgifter, vilket är plus 0,18 procent relativt index (+0,24 % före avgifter). Fonden har tillfälligt haft en kortare duration än index vilket bidragit positivt till avkastningen. En övervikt i realränteobligationer har också bidragit till meravkastning relativt index.

Hur mycket fonderna påverkas beror på deras ränteduration, och ju högre duration desto mer påverkas fonden. Det är flertalet faktorer som påverkar räntan på en obligation, och en av dessa är inflation. Det absolut enklaste är att köpa en obligationsfond. SPP Obligationsfond är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Vi har inga svenska obligationsfonder med bara stat och dessutom har vår längsta obligationsfond, Nordea Obligationsfond icke-utd, bara en duration på 8 år (vi behöver minst 10 år och hade då kunnat väga upp att durationen bara är hälften av vad vi vill ha med att lägga även hela kontantdelen i fonden, nu når vi inte dit utan belåning).