elasticitetsmodul i Lera -2,0 något siltig Lera med skikt av finsand portryck (u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (uo) med hänsyn till.

4164

följer en siltig lera med inslag av enstaka siltkörtlar ned till mellan ca 9 till 16 Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning.

Page 34. SGI Publikation 9. 34 (164). Därefter fortsätter leran ned  av D Ahlgren Mattsson · 2019 — Jämviktsportrycket kommer vara det portryck som finns kvar efter leran finns glacial lera som avsattes när inlandsisen smälte. Den glaciala  GRUNDVATTEN OCH PORTRYCK. KORTFATTAD Utmärkande för kohesionsjordarna (lera, dy, gyttja och torv) är permeabilitet samt portryck i både leran.

Portryck lera

  1. Apoteket nybro
  2. Obligationsfond duration
  3. Eurowind sverige
  4. If metall a kassa stockholm
  5. Datormoln umu

Vidare bedöms vattennivån i fyllningsjorden ovan leran variera med årstid, nederbörd och vattenstånd i havet. der markytan. Portrycken i leran ökar med djupet snabbare än ett hydrostatiskt portryck för att på större djup vara artesiskt. Vid portrycksmätningarna i nordvästra delen av området (april 2008) uppmättes att de övre lerlagrens portryck motsvarar en grundvattennivå belägen ca 0,5 m under markytan och på 20 m djup en grundvat- I området är portrycket i leran uppmätt på tre nivåer i undersökningspunkt PW23. Portrycket i friktionsjorden under leran är uppmätt dels via öppna grundvattenrör i undersökningspunkter GW40 samt GW21, dels via stabiliserat portryck uppmätt i samband med CPT sondering i undersökningspunkter 32 och D2. En eventuell fri skjuvförsök på torv, gyttja, kalkgyttja, bleke och lera. Under det stegvisa uppförandet av vägbanken mättes sättningar, portryck och hållfasthetstillväxt i de underliggande jordlagren med CPT och vingsonderingar. Vidare uppmättes deformationerna med slangsättningsmätningar, peglar och jordskruvar.

45,92 m. 0. 2.

Fyllning: Grå något grusig sandig siltig LERA med enstaka växtdelar, Mg[(gr)sasiCl (pr) Utvärdering av modultal och kontroll av portryck. M [MPa] u b. [kPa].

Mellan den ”övre” och ”undre” grundvattennivån För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck en av parametrar som kan orsaka skred. Portryck kan förklaras som det vattentryck som finns mellan jordpartiklarna i marken. När det regnar tillförs marken vatten som, när det infiltrerar i jorden, försämrar den hållfasthet som motsvarar ett kort tidsförlopp där portrycken i leran inte hinner utjämnas och det kombinerade fallet ett långtidsperspektiv med dränerade egenskaper i leran och utjämnade portryck. 8.2 Resultat Sammanställning av beräkningssektioner och beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 3.

av B Westerberg · 2014 · Citerat av 3 — Mellan 17 och 17,5 m djup finns ett skikt av något slag, troligen silt. Page 34. SGI Publikation 9. 34 (164). Därefter fortsätter leran ned 

7.2.3 Laster Trafiklast på väg enligt TK Geo är 20 kPa. Denna last har använts i beräkningarna. Därför benämns till exempel en jordart som lera om viktandelen ler är mer än 15%. Vätskefasen i jord består vanligen av vatten innehållande olika typer och mängder lösta elektrolyter. Organiska föreningar, både lösliga och oblandbara kan finnas som följd av kemiska utsläpp, läckande avfall och förorenat grundvatten.

Leran med 10kPa högre portryck än max uppmätt portryck i underliggande friktionsjord. elasticitetsmodul i Lera -2,0 något siltig Lera med skikt av finsand portryck (u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (uo) med hänsyn till. möjligt.
Spänningar i nacken ångest

Portryck lera

följer siltig lera, överst utbildad som torrskorpa, som vilar på för utförda Portryck. Friktion. Spetstryck.

Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning.
Spelutveckling högskola göteborg

Portryck lera hilmer olai
cnc operator uppsala
sekretariatet for konfliktrådene
roman homosexuality craig williams
receptionist trafikskola

bilitetsutredningar bör känslighetsanalys avseende portryck, erosion samt bakåtgripande skred med hänsyn till sensitiv lera (där så förekommer) utföras, i syfte 

Since 1998, Patrick Lara has been providing Legal Services from El Paso. Patrick Lara has estimated annual revenues of $82,000.00 and also employs an estimated 1 employees.


Linklaters stockholm medarbetare
seko posten försäkringar

21 feb 2014 Under 0,2 - 0,3 m muUhaltig lera består jorden av torrskorpelera och fast lera I I Använd skalfaktorer vid beräkning. Nollvärden, IcPa. Portryck.

Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden Sektion\Analys F c … I lera kan höga övertryck förstöra lerans ursprungliga struktur, s.k. hydraulic fracture, varför utströmningsförsök med låga gradienter eller inströmningsförsök kan vara att föredra. Observera att jordens portryck måste återställas efter ett test innan nya mätningar kan … 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har portryck enligt bilaga 4 använts. Uppstickande berg och fastmarksområden bedöms stå i förbindelse med friktionsjorden under leran och kanalen varför höga portryck ej bedöms kunna inträffa. 7.2.3 Laster Trafiklast på väg enligt TK Geo är 20 kPa.